Srpen 2009

,,Vážení srdce"

30. srpna 2009 v 18:50 | Dominika Vaněčková |  Mumifikace, lékařství, magie


Starověcí Egypťané věřili, že když zemřou, budou před získáním posmrtného života za své pozemské chování
souzeni. Tento soudní ceremoniál se nazýval "Vážení srdce" a je zaznamenán ve 125. kapitole pohřebního textu známého jako Kniha mrtvých.
Věřilo se, že obřad probíhá před Usirem, hlavním boh
em mrtvých a posmrtného života, a před tribunálem 42 bohů.
Na jedné misce vah spočíval princip pravdy, pořádku a spravedlnosti (maat), představovaný perem, symbolem bohyně pravdy, pořádku a spravedlnosti Maat. Pokud bylo srdce v rovnováze s perem, zesnulý mohl odejít do říše mrtvých, kde ho očekával král této říše, bůh Usir. Jestliže však b
ylo srdce kvůli špatným skutkům těžké, miska vah klesla. Vedle vah čekala připravená strašlivá nestvůra, která po srdci chňapla a pohltila ho. Touto příšerou byla Amemait, "požíračka", kombinované zvíře s hlavou krokodýla, předníma nohama a tělem lva nebo leoparda a zadníma nohama hrocha.
Konvence egyptské malby

30. srpna 2009 v 18:28 | Dominika Vaněčková |  Objevy, nové poznatky
1. Zobrazování lidské postavy
Základní typ pro zobrazování lidskch postav měl několik pravidel a jsou to tyto :
 • tvář obrácená vpravo
 • hlava je v profilu s viditelnou částí úst
 • ramena jsou zobrazená v plné šířce
 • tělo od podpaží k pasu zobrazeno z profilu
 • na hrudníku mohou být zobrazeny detaily oděvu ( náhrdelník , ramínka )
 • linii zad od podpaží k pasu tvoří spojovací linka
 • pas, nohy a chodila jsou zobrazeny z profilu
 • Pupek je umístěn v přední linii pasu, který je právě v tomto bodě často poněkud vypouklý
 • až do 18.dynastie zobrazování chodidel z vnitřních stran, jeden prst a jeden nárt
 • bezbarvá postava se nepovažovala za úplnou a záměrné vynechání barev se vyskytuje jen zřídka
2. Kompozice scén i celých stěn :
 • zobrazování v pásech - postavy jsou umístěny v horizontálních liniích, které se nazývají základní linie, mohou představovat zem, ale častěji tomu tak není, jsou rozmístěny v pásech v intervalech na stěně. V jednom pásu mohou být scény tématicky spojené, mohou se však číst směrem nahoru nebo dolů.
 • alternativní "mapová" metoda - metody kompozice jsou plány domů a pouštních oblastí. V obou případech obrys vymezující mapu, která však jen zřídka zachycuje specifickou lokalizaci, může také sloužit jako základní linie pro postavy zobrazené v pásmech.
3. Charakteristické rysy egyptských maleb :
 • nepoužívá se perspektiva
 • zacházení s poměry velikostí :
Na postavách se jednotlivé části zobrazují v přirozených proporcích , kompozice je organizována kolem hlavních postav. Platí také pravidlo, že čím je osoba významnější, tím je větší. Postava majitele hrobky dosahuje výšky celé reliéfní plochy stěny a může přesahovat až šest pásu. Jeho manželka a děti bývají zobrazeny často jen do výše jeho lýtek.
Zobrazení poddaných je provedeno podobným způsobem nebo bitevními scénami.
Panovník a bohové jsou zobrazeny ve stejných rozměrech.
 • hlavní postavy bývají zobrazovány v ideální formě, ideální mladistvé zralosti, krásní, muži urostlý, ženy štíhlé, obvykle zaujímají klidovou pozici.
 • podřízené postavy bývají zobrazeny jako vrásčité, holohlavé, deformované
 • zajímavé může být zobrazování předmětů :
Přemět byl zobrazen jako soubor jeho nejcharakterističtějších rysů, které byly zakresleny do obrysu. Různé aspekty se zobrazovaly bez perspektivního zmenšování. V takovémto schématu mohou být boční stěny skřínky nakresleny vedle sebe.
Falešná průhlednost znamená, že část předmětu, která není ve skutečnosti vidět, může být zobrazena právě falešnou průhledností a to tak, že je i tato část zobrazena např. obsah skříňky, nebo předmět může být zobrazen nad předmět ( např. nad skříňkou)
 • Zvířata byla zobrazována na rozdíl od lidí velmi reálně.
Realistické zobrazení.Mejdúmské husy.
Scény ze zemědělství z hrobu v Kaemanchu.
Hrobka Nefertari

Malba v hrobce


Malba egyptských hieroglyfů


Ramesse veliký - Být bohem

30. srpna 2009 v 16:16 | Dominika Vaněčková |  Památky, hrobky, stavby
Ramesse veliký

Být bohem

Nikde nebyl na tuto roli kladen větší důraz než v Thébách, náboženském centru země. Letím z Káhiry na jih a na vlastní oči vidím chrámy v Karnaku a Luxoru, posvátné komplexy, kde spolu faraonové soupeřili o to, kdo zastíní monumenty svých předchůdců. Cítím se tak maličký , tak nevyhnutelně smrtelný. Zajímalo by mě, co prožíval Sethi, když poprvé jako faraon vystoupil z královské lodi Karnaku. Kdysi to byl prostý muž z lidu, nyní však byl bohem: měl právo vstoupit do vnitřní svatyně chrámu, do ,,nejsvětějšího z posvátných míst" , kde sídlil sám Amon.

A co asi prožíval Ramesse? Jak se asi díval na kolosální sloupy a sochy, když věděl, že i on bude jednou bohem?

I on se stane prostředníkem mezi bohy a lidmi. Jeho dech bude od sebe oddělovat nebe a zemi. Jeho rituály budou zajišťovat, aby slunce vycházelo a Nil vystupoval ze svých břehů.

Při své první oficiální návštěvě mohli otec i syn stále vidět, jak byl chrám za Achnatonovi éry zohyzdněn. Z jeho monumentálních zdí bylo odsekáno Amonovo jméno i podoba. To si žádalo nápravu. Společně s kněžími naplánoval Sethi rozsáhlé nové projekty - nové zdi a sloupovou síň, která z nás smrtelníků dodnes dělá trpaslíky.

Procházím se síní o rozloze zhruba 5 200 čtverečních metrů, kterou postavili. V hlavní chrámové lodi se do výšky téměř 21 metrů tyčí 12 sloupů ve tvaru papyrusových stvolů.Říká se že na každém z nich by mohlo tancovat až padesát lidí. Po obou stranách stojí ,,lesy" jednašedesáti menších sloupů - vysokých pouze necelých 13 metrů.

Spodní části mnoha sloupů jsou zbarveny do hněda. Kámen totiž nasává vodu ze země jako knot a sloupy pomalu podléhají erozi. Dotýkám se rohu jednoho z podstavců a ten se drolí jako písek.

Prohlížím si vysoké okolní zdi, které dali Sethi s Ramessem pokrýt skvostnými malovanými reliéfy, podrobně líčícími význáčné okamžiky jejich životů. Také ony jsou zbravené vlhkostí a zohyzdněné bílými solnými puchýři, které vlhkost zanechává, když je vysušena.

,,Za třicet let už nebude možná spousta těchto reliéfů existovat," řekl mi jeden místní znalec.

Až do minulého století byla velká část tohoto chrámu bezpečně ukryta v písku. Pak byla odkryta a vystavena pustošivým vlivům ovzduší. Později byla vybudována Asuánská přehrada, monument 20. století, čímž se ve velké části země zvýšila hladina podzemní vody. Tento problém ještě umocňují zemědělci, kteří musejí půdu stále víc zavlažovat, aby pokryli spotřebu neustále rostoucí egyptské populace.

Prozatím však zdi vznešeného Karnaku nabízejí možnost vcítit se do některých faraonových prožitků. ,,Jeho majestát," hlásá jeden nápis, ,,jásá radostí, když zahahuje bitvu , a s rozkoší se do ní vrhá. Při pohledu na krev jeho srdce plesá. Utíná hlavy svým protivníkům. ... Jeho veličenstvo je zabíjí vždy jedinou ranou. Nenechává jim žádné dědice, a kdokoli jeho ruce unikne, je odvlečen do Egypta jako zajatec.

Jaké jsi znamení v Egyptském horoskopu?

30. srpna 2009 v 14:34 | Dominika Vaněčková |  Mumifikace, lékařství, magie
Chceš vědět co jsi za znamení v Egyptském horoskopu? Pokud ano tak Click


Ramesse veliký - Psalo se kdysi v national geographic 2.část

30. srpna 2009 v 12:31 | Dominika Vaněčková |  Památky, hrobky, stavby
Ramesse Veliký

Moje pátrání po Ramessovi 2

Achnaton a jeho nádherná žena Nefertiti usilovali o svržení státního boha Amona a jeho mocného kněžstva. Místo něj uctívali mystickou sílu ztělesněnou slunečním světlem. Královský pár také přetvořil egyptské umění a zavedl novou tradici obdivného zobrazování přírody a rodinného blaha. Náboženské centrum Egypta během své vlády přesunuli z Théb do nového města v poušti, které dnes známe pod jménem Amarna.

Svou říši však zároveň i značně zanedbávali. Chetité, úhlavní nepřátelé Egypťanů na severovýchodě, začali obsazovat jejich sféru vlivu v oblasti dnešní Sýrie a Palestiny. Možná i proto vláda Achnatona a Nefertiti nečekaně skončila. Jejich jména bylaa odsekána z egyptských monumentů a vymazána z paměti. Kult boha Amona v pravověrnost se sice navrátily, říše však zůstala otřesena.

Následující faraoni se snažili sebedůvěru Egypta obnovit. Patřil k nimi mladý král Tutanchamon, o němž se někteří domnívají, že byl Achnatonův syn. Tutanchamon, který nevládl dlouho, se však proslavil především díky pokladům objeveným v jeho malé, ale nevyloupené skalní hrobce.

Až v roce 1292 př.n.l. získal korunu občan neurozeného původu, který prošel systémem byokracie a stal se vezírem, což byla druhá nejdůležitější pozice v říši. Byl to Peramesse, Ramessův dědeček, který jakožto Ramesse I. založil 19. dynastii. Vládl pouhých šestnáct měsíců. Po němž převzal vládu jeho syn, energický mladý válečník Sethi.

Ramessovi II. bylo asi osm let, když se jeho otec stal faraonem. Svého syna musel Sethi okouzlit romantickými příběhy o válce. Dokážu si ho představit, jak mu osobně předvádí, jak útočit s vozem v boji. Syna také ,,nakazil"svými svěma velkými dny - získat zpět ztracená území dobytá Chetity a vybudovat obří pomníky vlastnímu bpžství ve stylu velkých králů předchozích dynastií.

S cílem znovu získat ztracená území začal Sethi každoročně podnikat výpravy do Sýrie. Synovi zřejmě několik let nedovolil, aby ho do boje doprovázel, nicméně jmenoval ho vrchním velitelem armády, když mu bylo deset let. Když pak bylo mladému Ramessovi čtrnáct, otec mu konečně dovolil , aby se po jeho boku zúčastnil bojů v Libyi.

Přísahali si, že na Chetitech znovu vybojují město Kadeš ležící v dnešní Sýrii, které střežilo obchodní cesty vedoucí na východ. Sethi s Ramessem město krátce obsadili, jakmile se však vrátili do Egypta, zmocnili se opět chetité.

Sethi měl však s Ramessem jiné plány: vybral pro něj harém. Jeho poselství bylo jasné : začni plodit potomky. Ramesse nelenil a úkol plnil. Jeho hlavní manželka Nefertari mu brzy porodila syna a jeho druhá nejoblíbenější žena, chytrá Esetnefaret, zanedlouho porodil dalšího. Během deseti let mu každá z obou žen povila přinejmenším pet synů a několik dcer. I ostatní manželky mohly přivést na svět dalších pět až deset synů a stejný počet dcer.

,,Ramessovým domem se musel rozléhat smích, vřískot a fňukání každoroční nadílky bujných královských batolat," podotýká Kitchen.

Během tohoto období trávil Ramesse spoustu času dohlížením na otcovy stavitelské projekty. Asi o sto let dřív započala éra budování kolosálních monumentů. Z Egypta se stala mocná říše. Její rozlehlé državy vyžadovaly rozsáhlý byrokratický systém a početnou armádu. Důstojníci i hodnostáři získali ohromnou moc. Mnozí odborníci se nyní domnívají, že faraonové těto epochy ve snaze udržet si moc začali opět klást důraz na starobylou víru, že jsou bohové, a začali ve velkém stavět sochy a chrámy, aby svým poddaným toto poselství důrazně připomínali. Je proto možné, že Sethi s Ramessem svými stavbami nejen projevovali svá éga, nýbrž se také snažili dostát požadavkům své vladařské profese.

Egyptská měna

30. srpna 2009 v 11:32 | Dominika Vaněčková |  Objevy, nové poznatky
Egyptská libra
Měnovou jednotkou v Egyptě je egyptská libra (EGP), která se dále dělí na 100 piastrů (PT). Název této měny je pozůstatkem z období kolonialismu v Africe. Egypt totiž kdysi patřil k britským koloniím a nezávislost na Velké Británii získal v roce 1922. Bankovky se dnes vydávají od prakticky bezcenných 5 piastrů až po 100 egyptských liber. Od roku 2006 má země novinku - mince, zatím jen v podobě 50 piastrů a 1 libry. Aktuální měnový kurs se pohybuje okolo 3,50 - 4 Kč za 1 egyptskou libru. Denně jej určuje Egyptská centrální banka. Ve směnárnách a bankách však u nás tato měna není k dostání, proto je lepší vzít si s sebou na cestu do Egypta americké dolary nebo eura a za zdejší libru je vyměnit přímo až na místě. Při výměnách peněz zde buďte velmi obezřetní, zásadně nevyměňujte peníze u pouličních překupníků, a to i kdyby Vám nabízeli kdovíjak výhodný kurs. Raději tedy směňujte v hotelových směnárnách nebo bankách. Vždy ale trvejte na vydání potvrzení o provedené transakci. . Pokud se chystáte na výlet, vždy si dopředu ověřte, jaká je otevírací doba instituce. Mohlo by se totiž stát, že k vám do hotelu přijíždí pracovník banky jen třikrát týdně v určité hodiny a vy byste tak neměli směněné peníze na cestu. V kamenných obchodech nebo lepších hotelech můžete platit i cestovními šeky a platebními kartami. Pro nákupy na místních tržištích a při plavbách na výletních lodích po Nilu si však určitě nachystejte hotovost. Platit můžete na převážné většině míst právě i v dolarech či eurech. Ovšem rozvážně si spočtěte aktuální kurs, místní totiž s oblibou při platbě cizí měnou chtějí turisty jak se říká "natáhnout."
Přichystejte se na to, že papírové egyptské peníze bývají poměrně často ve velmi špatném stavu a ani zdaleka neobsahují tolika ochranných prvků jako západní měny, na které jsme zvyklí. Není výjimkou, že zdejší bankovky bývají natrhnuté, počmárané, špinavé apod. Jelikož banky a směnárny u nás neobchodují s egyptskou librou, vždy vyměňujte jen tolik, kolik budete aktuálně potřebovat. Pokud se tedy vrátíte z dovolené v Egyptě a najdete ještě ve své peněžence nějakou tu zdejší libru, můžete si ji nechat přinejlepším na památku. Opravdu není třeba se místní měny při platbách za běžné zboží a služby úzkostlivě držet, většina místních obvykle vítá, když jim platíte v jednom z dříve zmíněných mezinárodních platidel.
Připojíme ještě další upozornění. V případě, že budete chtít poskytnou nějaký bakšiš, tedy spropitné, dávejte si pozor na peněženku a ostatní doklady a nepouštějte nikoho příliš blízko k sobě. Lépe je být v těchto věcech úzkostlivý, než potvrdit staré české přísloví - za dobrotu, na žebrotu.


Satelitní mapa Egypta

30. srpna 2009 v 11:26 | Dominika Vaněčková |  Objevy, nové poznatky

Rozcestník - O...

27. srpna 2009 v 16:40 | Dominika Vaněčková
(Aaaaaaaa) Archeologové a egyptologové

(Aaaaaaaa) Bohové

(Aaaaaaaa) Faraoni a královny

(Aaaaaaaa) Knihy a životopisy

(Aaaaaaaa) Legendy, báje a pověsti

(Aaaaaaaa) Obecně

Rozcestník památky

27. srpna 2009 v 16:25 | Dominika Vaněčková |  Památky, hrobky, stavby
(ůůůů) Historie, doby a dějiny

(ůůůů) Hrobky

(ůůůů) Města

(ůůůů) Památky

(ůůůů) Poklady a posvátná zvířata

(ůůůů) Pyramidy

(ůůůů) Referáty

(ůůůů) Objevy a ostatní

Rozcestník soutěže

27. srpna 2009 v 16:16 | Dominika Vaněčková
(Wwwwww) Bleskovky a ankety

(Wwwwww) Diplomy for you

Rozcestník - náboženství, jazyk, snář

27. srpna 2009 v 16:07 | Dominika Vaněčková
(Xxxxxx) Egyptské horoskopy a snář

(Xxxxxx) Egyptský jazyk

(Xxxxxx) Mumifikace, písmo a náboženství

Rozcestník povídky

27. srpna 2009 v 14:18 | Dominika Vaněčková

Rozcestník - Moje povídky


(Oooo) Královská rodina

(Oooo) Chodby pod sfingou

(Oooo) Nápoj lásky

(Oooo) Honba za ztracenou královnou

(Oooo) Prokletá pyramida

(Oooo) Tajemný skarabeus

(Oooo) Karnakské sloupy

(Oooo) Přízrak v hladině

(Oooo) Ostatní povídky

Ramesse veliký - Psalo se kdysi v national geographic 1.část

25. srpna 2009 v 16:02 | Dominika Vaněčková |  Památky, hrobky, stavby

Ramesse veliký

Moje pátrání po Ramessovi


Začíná v Káhiře, hlavním městě dnešního Egypta. Počet obyvatel se v této pulsující metropoli donedávna každoročně zvyšoval asi o milion, ale přesné číslo vám nikdo neřekne. Společně s řadou samostatných měst se Káhira stala součástá rozrůstající se městské aglomerace a její ulice jsou každodenně přecpány kouřícími se autobusy a troubícími auty.

Touto hlušnou zácpou se prodírám k Egyptskému muzeu. Chci vidět Ramessovu mumii. Nachází se ve vitríně na druhém podlaží muzea, je zahalená tmavým sameten a hlídá ji podřimující strážce. Každý den kolem ní projdou tisíce lidí, aniž by tušili, že uvnitř neoznačené vitríny odpočívá sám ,,král králů". (Dnes je vše trochu jinak a mumie je s několika dalšími uložena ve speciálně klimatizované místnosti, kam je omezený přístup, za který se plátí zvlášť.)

Až do roku 1980 si mohl Ramesse sejně jako šestadcacet dalších královských mumiíve sbírce muzea prohlédnout kdokoli. Pak dnes již zesnulý prezident Anvar Sadat prohlásil, že je nedůstojné, aby se těla králů takto vystavovala, a mumie byly proto buď zahaleny, nebo staženy z expozice. Ve skutečnosti se rozkládaly, protože je jejich schránky nedokázaly dostatečně chránit před vnějším prostředím. Nyní se pro ně vyrábějí nové vzduchotěsné vitríny a vedoucí pracovníci muzea se chystají v příštích letech některé z mumií opět vystavit.

Jeden z představitelů muzea mi sděluje, že budu potřebovat zvláštní povolení, pokud chci Ramesse vidět, a to nějakou dobu potrvá, což je v Egyptě běžné. Já už ovšem několik věcí o těle ukrytém v sametu vím. James Harris z Michiganské univerzity totiž řídil skupinu, která mumii ještě před tím, než ji přestali vystavovat, rentgenovala. Ramessovo tělo pak popsal takto:

,,Měřil asi pět stop a osm palců ( tj. 172,7 cm) ,
patřil tedy k faraonům vyššího vzrůstu.
Měl silné čelisti,zobákovitý nos a protáhlý
obličej, což nebylo u dřívějích faraonů
vůbec obvyklé.
Pravděpodobně se podobal spíš lidem z východního
Středomoří,což nás překvapuje, protože
pocházel z Nilské delty, kam v minulosti
podnikali výpady právě lidé z východu."

Ramessovu mumii jsem si toho dne sice neprohlédl, zato jsem v muzeu viděl podobizny dřívějších faraonů, kteří utvářeli jeho svět. Byla tam robustní socha Thutmose III., který o dvě stě let dřív vybudoval říši sahající na východě do Palestiny a Sýrie a na jihu až po čtvrtý nilský katarakt. A viděl jsem i tajemného Achnatona, ,,velkého kacířského" faraona, jehož panování uvrhlo Egypt do zmatku. Byl zobrazen nezvykle - s velkým břichem.
Už nám toho moc nezbývá :(

24. srpna 2009 v 11:04 | Dominika Vaněčková |  Site
Ahojky moji čtěnáři.

No tak jak víte, už nám toho moc nezbývá.
Už jenom 7 dní.. A pak zase škola, brzké vstávání, a moc málo času na svoje věci. Jenom
samě uení a učení. No jo no. Tak jak se těšíte do školy ? Já osobně tak trochu, ale spíš jen na kamarády, které jsem poslední dobou moc nevídala.
Ale na učení ? - To teda ani za boha.. xDDDD Mno a jak jste si tedy užili prázdniny? Já doufám že good. Uznávám že mohli být delší. Ale někdy je chvíle, kddy se vážně těším, a někdy zase že prostě nechci. No to bude asi všechno, tak jenom hodně štěstí v dalším roce.. :D A mějte se hezky.

PS: Jo a pokud chcete, tak napísejte do komentíků, jak jste se měli o prazdninách ..

Tak čauky Dominica


Egyptská socha stará 3000 let nese podobu Michaela Jacksona

12. srpna 2009 v 19:08 | Dominika Vaněčková |  Novinky

Egyptská socha stará 3000 let nese podobu Michaela Jacksona

Oddaní fanoušci Michaela Jacksona mají o důvod více k tomu, aby mohli tvrdit, že byl jejich idol nadpozemskou postavou. V chicagském muzeu totiž vystavují egyptskou sochu starou 3000 let, která je nápadně podobná mrtvému "králi popu".
Tato socha už přilákala do amerického muzea tisíce Jacksonových fanoušků.
Tato socha už přilákala do amerického muzea tisíce Jacksonových fanoušků.
Fanoušci Michaela Jacksona se sjíždějí do amerického Chicaga, aby obdivovali egyptskou bustu. Personál muzea má prý co dělat, aby nájezdy fanoušků zvládal. Jen od Jacksonova úmrtí přijelo cíleně přímo za sochou prý zhruba 10 000 lidí, kteří u sošky truchlili a uronili nejednu slzu.
Vápencová socha s pohublými tvářemi, velkýma očima a nosem bez špičky se v mnoha ohledech podobá známému zpěvákovi.Je vystavena v rámci expozice Inside Ancient Egypt (Ve starověkém Egyptě).
Socha byla zakoupena v Káhiře už roku 1889, ale až do Jacksonovy smrti se o ni zajímal jen málokdo. Lidé si začali psát o podivné podobě a stále více lidí se začalo jezdit na sochu dívat. Socha byla vytesána během éry Nové říše, která trvala přibližně mezi lety 1550 a 1050 před naším letopočtem, tedy ve stejném období, kdy Egyptu vládl Ramesse II. Veliký.

Z muzea je poutní místo

Muzeum denně navštíví zhruba 4500 osob. Někteří lidé si přáli sochu políbit či se jí aspoň dotknout, to ovšem muzeum kategoricky zakázalo a chrání ji neprůstřelným sklem. Ohromení lidé tak u sochy jen postávají a s ostatními diskutují o podivné podobě. Americké muzeum se tak přeměnilo v poutní místo tzv. Jackos, tedy Jacksonových fanoušků.
"Ta socha existuje a je vystavována dlouhá léta. Ale zájem o ní začal být markantní až po Jacksonově smrti. Někteří chtějí sochu tak moc vidět, že už se na pokladně ptají, kde je egyptská výstava ještě před tím, než si zakoupí lístek," uvedl pracovník muzea Darnell Williams.

Krokodýl způsobil paniku na palubě letadla do Káhiry

10. srpna 2009 v 10:08 | Dominika Vaněčková |  Novinky

Krokodýl způsobil paniku na palubě letadla do Káhiry

Malý krokodýl v pátek vylekal pasažéry na palubě letadla společnosti Egypt Air na lince z Abú Zabí do Káhiry. Třiceticentimetrový plaz se klidně procházel mezi sedačkami cestujících, uvedla agentura AFP s odvoláním na letištní zdroje.
Ilustační foto
sobota 1. srpna 2009, 10:39 - Káhira
Několik pasažérů poté, co spatřili na palubě krokodýla, začalo křičet. To zburcovalo posádku, které se podařilo zvíře chytit.
Po příletu do Káhiry byl krokodýl předán veterinární správě, která jej převezla do zoologické zahrady v Gíze.
Není jasné, jak se zvíře do letadla dostalo. Všichni cestující kategoricky popřeli, že by s ním měli cokoli společného.

Pozměněno

9. srpna 2009 v 13:04 | Dominika Vaněčková |  Site
Ahojky, tak jsem trochu pozmněnila menu.

Omlouvám se

5. srpna 2009 v 11:29 | Dominika Vaněčková |  Site
Ahojky. Omlouvám se, že nemám moc času sem dávat články. Jelikož se teď spíše soustředním na blog, který provozuji s mojí kamarádkou. Tak pokud chcete tak se můžete podívat na adrese www.the-stmivani-saga.blog.cz dost bychom ocenili větší návštěvnost na blogu the-stmivani-saga.blog.cz .Moc děkuju