Faraoni a královny

Kleopatra - všechno směřuje k bitvě u Actia

10. ledna 2017 v 9:44 | http://www.starovekyegypt.net/
Autorem článku je Pavel Flegr, provozovatel webu www.stavekyegypt.net.

Roku 36 př.n.l. vytáhl konečně Antonius se zhruba 100 000 vojáky proti Parthům. Jindy rozvážný a zodpovědný vojevůdce se však tentokrát ukvapil, nenechal vojsko vyčerpané pochodem odpočinout a přezimovat v Arménii a rovnou zaútočil. Zahynulo ca 25 000 vojáků. Po zdrcujícím návratu do Alexandrie se vojákům dostalo všeho potřebného komfortu a Antonius a Kleopatra se sešli už na jaře roku 35 př.n.l. a Kleopatra přivítala Antonia se třetím potomkem - Ptolemaiem Filadelfem.

Antoniova manželka Octavia chtěla situaci zachránit a vypravila se osobně v březnu 35 za svým mužem na východ. Antonius se ocitl mezi dvěma soupeřícími ženami - na jedné straně trpělivá, mírná, odpouštějící a ctnostná sestra nejmocnějšího muže Západu, příkladná Římanka; na straně druhé osudová láska, která ho mohla přivést stejně dobře na vrchol jako strhnout do záhuby. Historik Plútarchos se zmiňuje, že Kleopatra se zalekla vnitřní síly a vznešenosti Octavie a nasadila veškerou ženskou lstivost a herecký talent, aby Antonia získala pro sebe. Podařilo se - Antonius vzkázal Octavii, aby se vrátila do Říma a odmítl se s ní setkat. Octavia poté navzdory rozhořčení svého bratra zůstala ve společném domě a vzorně pečovala o děti, o své a i o Antoniovy děti z jeho předchozího manželství.

Kleopatra - po smrti Caesara přichází postupný pád

12. prosince 2016 v 10:11 | http://www.starovekyegypt.net/
Autorem článku je Pavel Flegr, provozovatel webu www.stavekyegypt.net.

Na březnové Idy - 15. března 44 př.n.l. je velký Gaius Julius Caesar zavražděn v senátu třiadvaceti bodnými ranami. Do spiknutí se zapojilo asi šedesát významných představitelů Říma z obavy o osud republiky, ze ztráty vlastního vlivu, z nekontrolovaného růstu moci Julia Caesara, jehož vůle navíc bude podléhat rozmařilé orientální prostopášné panovnici, za niž byla Kleopatra v Římě považována.

Představy o vzkříšení skomírající republiky se však nenaplnily. Marcus Antonius, oddaný Caesarův přítel, čte jeho závěť, ve které není ani zmínka o vojevůdcově synovi Ptolemaiu Caesarovi, kterého počal s Kleopatrou. Právoplatným dědicem byl prohlášen Gaius Octavius. Antonius, konzul pro rok 44, ve své řeči obvinil Caesarovy vrahy tak, že byli nuceni utéci z města. Kleopatra se vrací do Egypta a její návrat se stává otázkou života a smrti. Sen o mocném impériu se rozpadl.

Krátce po jejím návratu do Alexandrie zemřel její 14letý bratr Ptolemaios XIV. Neexistuje důkaz, že by jej královna nechala zabít, nicméně její tříletý syn okamžitě zaujal místo spoluvládce jako Ptolemaios XV. Filopatór kai Filométór alias Caesarion. Situace v Egyptě je zlá. Velmi malé záplavy trvají již čtyři roky, v letech po Kleopatřině návratu z Říma k nim patrně vůbec nedochází . Údržba zavlažovacích kanálů vázne, voda z Nilu nepřichází k polím a "obilnice světa" trpí hladomorem. Královna otevírá královské sýpky , obilí však stěží stačí pro obyvatele Alexandrie. Venkov a Horní Egypt trpí .

Kleopatra a její milostný příběh s Caesarem

29. října 2016 v 12:04 | http://www.starovekyegypt.net/
Autorem článku je Pavel Flegr, provozovatel webu www.stavekyegypt.net.

A tehdy se začíná odvíjet nit slavného milostného příběhu. Cílevědomá Kleopatra se tajně dostala přes stráže až do královského paláce k Caesarovi, údajně zabalená v koberci. Pravdou je, že 22letá dívka 52letého vojevůdce naprosto okouzlila. Její nepochybná krása, výjimečná inteligence, vzdělanost, důkladný politický rozhled, jasná vize o budoucnosti své země, o čemž všem dokázala hovořit aramejsky, řecky, egyptsky, hebrejsky, etiopsky, latinsky...

Zkušený a světaznalý Říman podlehl. Nařídil, aby se sourozenci ujali společně vlády, ale 13letý Ptolemaios začal jednat podle své vůle. Na podzim r. 48 znovu zuřila v alexandrijských ulicích válka. Caesar neměl dost sil, aby mohl čelit vojskům vyslaných Ptolemaiem a jeho regenty, a tak se opevnil na ostrově Faru a vyslal posly se žádostí o pomoc do Asie. Egyptskou flotilu nechal zapálit. Oheň se však rozšířil na budovy Múseia a zejména na Velkou knihovnu. 400 000 nenahraditelných svitků lehlo popelem. Kleopatřina sestra Arsinoe prchla z paláce k vojskům a armáda ji provolala královnou Arsinou IV.

V egyptské armádě však brzy došlo k rozkolům ohledně strategie. Pokusili se znehodnotit pitnou vodu vléváním mořské vody do potrubí. Caesarovi lidé tuto hrozbu odvrátili vykopáním nových studní. Válka zuřila i ve vodách kolem Alexandrie. Při střetu o ovládnutí hráze k ostrovu Faros prý musel Caesar skočit do moře a plavat o život s purpurovým pláštěm v zubech a cennými listinami ve zdvižené ruce nad hladinou. Jeho vůle ochránit Kleopatru měla zcela jistě i jiný motiv než politický. Příchozí pomoc z Asie, vedený pergamským princem Mitharadetem, se u Pelúsia spojila s vojsky Kleopatry a táhli směrem k Memfidě. Přejít nilská ramena bylo problematické. Egyptská vojska královny Arsiny se snažila překazit spojení obou armád, nebyla však úspěšná.

Caesar byl přijat v Alexandrii jako vítěz v obavách, zda nebudou následovat represe a připojení Egypta k Římu. Caesar však potvrdil platnost Aulétovy závěti, místo zemřelého Ptolemaia XIII. zaujímá mladší bratr 12letý Ptolemaios XIV. Poražená Arsinoé byla odeslána do Říma, kde se měla zúčastnit triumfálního průvodu městem. Další její osud je v Caesarových rukou.

Následující dva měsíce se Caesar plně věnoval Kleopatře. Podnikli spolu odpočinkovou plavbu po Nilu a navštívili všechny významné památky minulosti. V červnu 47 se narodil Caesarův a Kleopatřin syn - Ptolemaios Caesar Filopatór Filoménes. Po dalších triumfálních Caesarových vítězstvích nejen nad Egyptem, ale i nad Galií, Pontem a Mauretánií, kráčela v jednom z jeho vítězných pochodů Arsinoé. Caesar jí na rozdíl od jiných daroval život a poslal ji do Efesu.

Velkolepá návštěva Kleopatry a jejího bratra, krále Ptolemaia XIV. učinila na Římany velkolepý dojem. Caesar hodlal vytvořit veleříši a netajil se s názorem, že republikánské zřízení je pro gigantický stát zastaralé. Sňatek s egyptskou královnou byl dovršením jeho plánů, které měly zastínit i legendárního Alexandra Velikého. Malý Ptolemaios Caesar by poté zdědil impérium, kde by se spojily tradice a krev Východu i Západu.

Kleopatra - královna králů s oslnivě jasnou vizí

11. října 2016 v 11:44 | http://starovekyegypt.net/

Autorem článku je Pavel Flegr, provozovatel webu www.stavekyegypt.net.

Kleopatra (Kleopatra VII. Filopatór) se narodila v době, kdy možnosti Alexandrie přinášely přístup k vynikajícímu vzdělání. Mladá dívka této příležitosti využila naplno. Kleopatra se naučila hovořit snad všemi jazyky oikumeny (pozn. známá část světa u antických Řeků; souhrn oblastí trvale obývaných lidmi), věnovala se mnoha vědním i uměleckým oborům a dopodrobna se seznámila s historií své dynastie, Řecka i římských dobyvatelů.

Po otci řecko-makedonského původu, po matce z poloviny Egypťanka. Ihned po korunovaci se osobně podílela na vysvěcení nového posvátného býka Búchise. Chytrá Kleopatra měla na paměti, že uspět státnicky může jen proto, když vyjde vstříc domorodému obyvatelstvu a jeho tradicím. Zpočátku však musela tvrdě bojovat o uznání vlastní osoby. Jejím manželem se formálně stal sotva desetiletý bratr Ptolemaios XIII. Kleopatra se však otěží chopila sama a vládla zhruba 18 měsíců.

Občanská válka v Římě a Kleopatra
Okolo r. 50 byla situace v Římě zralá na další občanskou válku. Caesar se vyčerpával válečnými akcemi v Galii a Pompeius v Římě se stále více sbližovat se senátem. Byl navzdory všem zásadám jmenován jediným konzulem. Pompeius se senátem se snažili Caesara zbavit vlivu. Caesar se svými vojsky překročil r. 49 říčku Rubikon a táhl na hlavní město. Pompeius a jeho blízcí pokládali ztrátu metropole jen za taktický ústup a začali shromažďovat pomoc ze všech koutů oikúmeny.

Mladý Gnaeus Pompeius byl vyslán do Egypta a od Kleopatry obdržel 50 válečných lodí s 500 jezdci. Jednalo se však pouze o Římany a v Egyptě usazené gabiniovce. Dle Plútarcha 20letá kráska mladého Pompeia svedla, aby mohla jednat dle svého úsudku. Z domácích sil totiž Egypt neposkytl Pompeiovi nic. Po bitvě, ve které Caesar zvítězil, vyplul Pompeius sám směrem k Alexandrii.

Stav Egypta byl v té době neutěšený, panoval chaos a násilí, vykrádání svatyň, hladomor, vyvolaný nedostatečnými záplavami. Rozšířily se nemoci, hroutilo se zásobování. Veškeré obilí muselo být dle nařízení panovníků a regentů odesláno do Alexandrie. Regenti se obávali nepokojů v hlavním městě, ale tvrdý příkaz krizi ještě prohloubil. Nedostatek potravin postihl venkov a vnitrozemská města. Z toho všeho byla obviňována Kleopatra. Sympatie lidu nebyly předtím žádné ani vůči jejímu otci Aulétovi. Boj o moc v paláci, kde stála na jedné straně Kleopatra a na druhé straně její nezletilý bratr a manžel s regenty, vyústil v Kleopatřin útěk z Alexandrie.

Ptolemaiovu vládu údajně uznala i Caesarova strana. Mezitím prchající Pompeius zamířil nikoliv k Alexandrii, ale do pevnosti Pelúsios, kde vyzvali zástupce krále, aby vojevůdce přijali a poskytli mu pomoc. Zástupci krále jednali pragmaticky. Obávali se hněvu vítězného Caesara. Pompeius byl při výstupu z lodi probodnut a jeho hlava byla předána králi Ptolemaiovi. Měla demonstrovat Caesarovi loajalitu Egypta a odradit jej od vylodění v Alexandrii. Caesar dorazil dva dny po Pompeiově vraždě. Navzdory očekávání projevil zármutek a rozhořčení a nechal soupeře pohřbít se všemi poctami. Snažil se smířit královské sourozence podle znění Aulétovy závěti.

Kdo byli rodiče Tutanchamona - 3.díl

7. června 2016 v 12:49 | Domčí

Autorem článku je Pavel Flegr, provozovatel webu www.stavekyegypt.net.
Analýza DNA pomohla v identifikaci mumie Teje, která byla objevena v jedné z vedlejších komor hrobky KV 35 Amenhotepa II., která sloužila jako úkryt mumií. Díky analýze DNA bylo možné určit, že původně "starší žena" je skutčně Teje, stejně jako analýza DNA můžeme říci, zda v hrobce KV 55 je nebo není pohřeben Achnaton. Byl tedy Amenhotep IV. (Achnaton) skutečně otcem Tutanchamona?

Více v celém článku.

Kdo byli rodiče Tutanchamona - 2.díl

5. června 2016 v 10:49 | Domčí

Autorem článku je Pavel Flegr, provozovatel webu www.stavekyegypt.net.

Aby bylo možné určit, zda byl v hrobce KV 55 skutečně pochován Achnaton, byla provedena analýza DNA mumie. Někteří egyptologové se domnívali, že by v hrobce KV 55 mohl být pochován faraon Smenchkare. Také Smenchkare (možná syn Amenhotepa III. a jeho nejstarší dcery Sitamon) byl považován za možného otce Tutanchamona. Rusé vlasy Teje, které zde byly nalezeny sice dávaly tušit, že se jedná o někoho z její rodiny, ale nedávají jistotu, že jde o Achnatona.


Bylo několik důkazů, které hovořily pro Anchnatona, stejně jako několik důkazů, které hovořily pro Smenchkarea. Rozbory mumie z hrobky KV 55 týmem forézních specialistů vedly k závěru, že se jedná o muže maximálně kolem 25 let, což bylo příliš málo na Achnatona, který zemřel zhruba ve 40ti letech. To byl tedy důkaz, který hovořil pro Smenchkarea. Na druhé straně v hrobce byly objeveny na rakvi kartuše s epitety, které používal pouze Achnaton - to tedy byl důkaz hovořící pro Achnatona. Rozhodnutí měla přinást analýza DNA.


V hrobce KV 55 je pohřben Achnaton
Jak je vidět na obrázku, analýza DNA jasně prokázala, že se jedná o syna Amenhotepa III. a Teje. A protože jediný syn Amenhotepa III. a Teje, který vládl Egyptu jako faraon byl Achnaton, nemůže být pochyb o tom, že v hrobce KV 55 je mumie právě tohoto faraona - Achnatona. Navíc nové CT snímkování prokázalo degenerativní změny na páteři mumie související s věkem kolem 40ti let - to je další důkaz toho, že se jedná o Achnatona. Víme tedy, kdo je v hrobce KV 55 pohřben, ale zatím stále ještě nevíme nic nového o tom, kdo byli rodiče Tutanchamona.


Ptáte se jak je to možné? Jednoduše proto, že se předpokládá, že otcem Tutanchamona byl Achnaton. Pokud by byl tento předpoklad správný, musela by analýza DNA mumie Tutanchamona obsahovat stejné genetické znaky, jaké nacházíme u Achnatona. Příbuzní muži mají stejný vzorec chromozomu Y, který se dědí přímo z otce na syna. Potvrdí tedy analýza DNA Achnatona a Tutanchamona, že se jedná o otce se synem?

zdroj: www.starovekyegypt.net

Kdo byli rodiče Tutanchamona - 1.díl

3. června 2016 v 11:12 | Domčí

Autorem článku je Pavel Flegr, provozovatel webu www.stavekyegypt.net.
Kdo byl vlastně Tutanchamon? Kdo byli jeho rodiče? Byl synem Amenhotepa IV. (Achnatona) a Nefertiti, nebo Amenhotepa IV. (Achnatona) a jiné jeho manželky (snad jménem Kija) a nebo dokonce byli jeho rodiči Amenhotep III. a Teje? Dlouho nebylo známo, kdo byli rodiče tohoto faraona, který zemřel příliš mlád na to, aby se výraznějším způsobem zapsal do historie starověkého Egypta.

Egyptologům a odborníkům na genetiku se podařilo záhadu rodičovství rozluštit a tak dnes víme bezpečně, kdo byl otcem faraona Tutanchamona. Víme také, kde hledat jeho matku, ale její jméno je zatím zahaleno tajemstvím. Ale nepředbíhejme.

Tutanchamon - počátky u Juji a Cuji
Pokud budeme pátrat po rodičích faraona Tutanchamona, pak nejčastěji se jako otec uvádí Achnaton. Ale byl to skutečně on? A kdo byla jeho matka? Bezpečně víme, že matkou faraona Tutanchamona nemohla být Nefertiti, protože (jak uvádí dobové záznamy) měla s Achnatonem 6 dcer. Proto bylo nutno jít proti proudu času a využít analýzy DNA několika mumií, aby bylo možné s určitostí určit rodiče Tutanchamona.

Pokud vycházíme z předpokladu, že Achnaton byl otec Tutanchamona, a vezmeme-li v úvahu to, že Achnaton byl synem Amenhotepa III. a Teje, dostáváme se tak až k rodičům Teje, kterými byli Juja a Cuja. Z jejich mumií (byli pohřbeni v hrobce KV 46) byla provedena analýza DNA. Aby bylo možné tedy přesně určit rodiče Tutanchamona, bylo potřeba mít:
  • mumie Juji a Cuji
  • mumii Amenhotepa III. (byla nalezena v hrobce KV 35 Amenhotepa II.)
  • mumii Teje (manželky Amenhotepa III.)
Pátrání po mumii Teje
V jedné z vedlejších komor v hrobce KV 35 byly ale objeveny mumie dvou žen, které se označovaly jako mumie starší žena a mumie mladší žena. Protože obě mumie měly pokrčenou levou ruku v lokti směřující k hrudníku (srdci), byl to důkaz toho, že se jedná o ženu faraona, protože takto byly pohřbívány pouze manželky faraonů. Ale o kterou manželku jde?

Pod hlavou mumie starší ženy byl nalezen pramen rusých vlasů, které se nápadně podobaly pramenu vlasů, který byl nalezen v hrobce KV 62 faraona Tutanchamona a také v hrobce KV 55, která je připisována Achnatonovi. Zda v ní ale je skutečně pohřben Achnaton nebylo nikdy prokázáno. Proto se provedla analýza DNA Juji a Cuji a mumie označené jako "starší žena" z vedlejší komory hrobky KV 35.

Více v celém článku.

Tutanchamon - obecně

21. ledna 2011 v 16:02 | _DominiQa_
Nebcheperure Tutanchamon byl faraón ve starověkém Egyptě. Patří do 18. dynastie (viz seznam králů starého Egypta) a byl 12. faraonem této dynastie. Vládl přibližně v rozmezí 1333 - 1323 př. n. l.
Jeho hrobku objevil roku 1922
archeolog
Howard Carter. Jehomumii objevil až roku 1925. Díky tomu se o tomto panovníkovi ví mnohem více než o ostatních faraónech.
Jako dítě Tutanchaton, jak se původně jmenoval, vyrůstal na královském dvoře v Achetatonu. Jako faraon vládl v letech 1333-1323 př. n. l. v době velké slávy 18. dynastie. Svým trůnním jménem se jmenoval Nebcheprure. Na trůn se poprvé posadil teprve jako devítiletý chlapec a vládl deset let, zemřel v devatenácti letech, pravděpodobně na malárii nebo na gangrénu po zlomenině stehenní kosti, po pádu z vozu.
Tutanchamon patří k nejproslulejším faraonům vůbec. Způsobil to objev jeho hrobky, která byla kompletní i s pohřební výbavou. Je to paradox, protože pro egyptology je jedním z nejméně významných panovníků v historii celých egyptských dějin a mnoho se toho o něm stále neví. Je zapříčiněno jeho poměrně krátkou vládou a vymazaním z dějin Egypta jeho pozdějšími následníky(Harembeb a Ramsesové).

Tutanchamon - jména

20. ledna 2011 v 16:13 | _DominiQa_
cs.wikipedia.org

Sethi I. (1294-1279 př.n.l.)

20. ledna 2011 v 16:07 | _DominiQa_
Brzy po nastoupení na trůn jmenoval Ramesse I. svého syna Sethiho I. spoluvládcem,aby zajistil své dynastii nástupnictví.
Sethi zdědil vojenské tradice rodiny a postaral se hlavně o upevnění moci Egypta na Blízkém východě a v Africe a značnou část své vlády strávil boji s chetity a libyjci.
Sethi byl také nadšeným stavitelem.Stejně jako otec si byl vědom politické hodnoty výstavby a obdarovávání chrámů,pokud šlo o veřejný obraz a -což bylo snad ještě důležitější- získání podpory kněžstva v hlavních náboženských střediscích.Mezi jeho nejslavnější stavby patří jeho památník v Abydu,kde se na reliéfu sklání před jmény svých předchůdců.
Aby zdůraznil,jak respektuje královskou tradici,nechal Sethi vymazat jména Hatšepsut a Achnatona ze seznamu králů.

Ve Vesetu obnovil Sethi stavby dřívějších panovníků a v Amonově chrámu postavil Velkou hypostylovou síň.
15.let vlády poskytlo Sethimu víc času než jeho otci připravit si zádušní chrám.Kromě svého pamětního chrámu v Abydu postavil v Kurně na západním břehu Iteru (nil) ve Vesetu konvenčnější pohřební chrám.

Byl pochován ve velkolepé hrobce v Údolí králů,ale jeho mumie byla objevena v královském úložisti v Dér-el-Bahrí(DB320),kde ji znovu pochovali amonovi kněží asi dvě stě let po jeho smrti,kdy byla jeho hrobka(jako hrobky spousty dalších králů) vykradena a mumie byla v zájmu jejího posmrtného života přesunuta.

(král podle vědeckých výzkumů trpěl arteriosklerózou)

Článek zkopírován z blogu
Děkuji

Loď faraona Khufua

3. dubna 2010 v 11:53 | _DominiQa_
Loď faraona Khufua
- Před 4,5 tisíci let se nechala v Gize vystavět pyramida faraona Khufua. V roce1952 se konaly výkopové práce u této pyramidy. Když se odklízel odpad, našlo se 41 důmyslně postavených vápencových bloků. Jeden blok vážil 17-20 tun. Do jednoho z nich se vyvrtala díra a pod ní se objevila obrovská hromada dřeva, provazů a vesel.
- Egypťanům to dávalo smysl, že zrovna u jeho pyramidy byla zakopána loď. Říkalo se, že pyramida měla podržet jeho nesmrtelnost a loď měla odnést jeho duši do nebe. Měla být použit v dalším životě faraona a měla ho spojit s bohem slunce. Tento nález představoval něco jako "dopis v lahvi".
- Touto lodí se potvrdila důležitost africké řeky Nilu. V té době sloužila pro potravu (ryby), vodu (závlahové zařízení), ale i jako dopravní "dálnice" sloužící pro obchod.
- 40-ti metrová loď je složena z 1 200 ručně vyřezaných a komplexně do sebe zasazených dílů ze dřeva, spojené jen hrubou trávou, která při správném zpracování měla funkci silného a pružného lana.
- Byla sestavena technologií "sešívání" fošen. Egypťané nepoužívali hřebíky a ani šrouby. Jen vyvrtali do fošen díry a těmi protáhli lana a tak je spojili. To znamená, že Egypťané mohli sestavit lodě větší a odolnější. Mohli s nimi vyplout na větší vzdálenost, převážet těžší náklady, obchodovat. = Základ ekonomického úspěchu
- Dříve byli jen vydlabané kánoe z kmenů stromů.Nefertiti

10. října 2009 v 18:50 | Dominika Vaněčková

lkjhkgjf

Cleopatra

14. září 2008 v 16:36 | Dominika Vaněčková

Tutanchamon

1. července 2008 v 20:23 | Deník AHA

Nejslavnější král Egypta Tutanchamon: Po 3300 letech ukázal tvář!


To je on!Tvář nejslavnějšího egyptského krále.
LUXOR - Po 3300 letech od smrti nejslavnějšího egyptského faraona Tutanchamona má veřejnost poprvé možnost spatřit jeho tvář! Egyptští památkáři vystavili mumii faraona s odhalenou tváří v jeho hrobce v Údolí králů v Egyptě. Do té doby ji vidělo jen kolem padesáti lidí - vědců a archeologů. Pro běžné návštěvníky zůstávala skryta ve zlatém sarkofágu, v němž bylo tělo pohřběno.
Hlava a nohy mumie zůstaly skoro neporušené, zbytek ostatků je ale ve špatném stavu. Na vině je špatné balzamování a hlavně nešetrný postup britského archeologa Howarda Cartera, který nedotčenou pohřební komoru v roce 1922 objevil. Mumie byla nyní přemístěna z pozlaceného sarkofágu do klimatizovaného proskleného boxu, v němž bude udržována stálá teplota 25 ºC a vlhkost 35 %. Kromě hlavy a nohou je zbytek ostatků zahalen.
Kromě hlavy návštěvníci vidí už jen faraonovy nohy.
Takhle vypadal - Počítačový model tváře slavného faraona.
5 faktůTutanchamonovi
  1. Narodil se roku 1341 př. n. l. Na egyptský trůn usedl v 8 letech. Rozhodující pravomoci měli ale jeho poradci.
  2. Byl vysoký 165 cm. Měl velké řezáky, předkus a dozadu protaženou lebku - to vše byl znak dynastie Tut.
  3. Zemřel v 18 letech. Příčina smrti: zřejmě otevřená zlomenina stehenní kosti na levé noze, poté se do rány dostala infekce. Zranění si asi způsobil pádem z koně. Pohřeb trval 70 dní.
  4. Konspirační teorie ale tvrdí, že byl zavražděn. Prý ho zabili jeho poradci, kteří se obávali, že bude stejně krutý jako jeho předchůdce Achnaton - ten zavrhl staré bohy, zabíjel děti a zneužíval i vlastní dceru.
  5. Mumii objevil britský archeolog Howard Carter v roce 1922. Tělo rozřezal na 18 kusů, aby se dostal ke zlaté masce vážící 11 kg, kterou měl na obličeji, a dalším pokladům. Dále mumii poškodil ostrými předměty při odstraňování zlaté masky a tím, že tělo vystavil několik hodin přímému slunečnímu záření.
Zdobená rakev - Vyrobena ze zlata a polodrahokamů. Měla faraonovi pomoci při cestě do posmrtného života.Sarkofág faraona - V hrobě nalezl v roce 1922 archeolog Howard Carter 1,9 metru dlouhý sarkofág, v něm zlatou rakev a do plátna zabalenou mumii Tutanchamona.V neděli ji egyptští archeologové přestěhovali.

Meni

9. dubna 2008 v 16:40
MENI
Meniho nadvláda spadá do archaické doby , do období kolem roku 3000 př.Kr. Údajně byl sjednotitelem horního a dolního Egypta,
a založil tak 1.dynastii a také nové hlavní město Menofer ( Memfis) .
Jeho existence je však velmi nejasná - z archaické doby se totiž nenašel žádný důkaz o tom, že by Meni existoval. Je pouze jasné ,
že nějaký muž někdy kolem roku 3000 př.Kr. Egypt skutečně sjednotil.
Informace o Menim máme až z mnohem pozdější doby . Někteří egyptologové se domnívají , že Meni je totožný s Narmerem a s
Ahou . To by mohlo souhlasit , protože faraón neměl jen jedno jméno ,
ale měl více jmen.
Známá je Narmerova paleta( stéla) na které je nejstarší vyobrazení faraóna s korunami obou zemí . Jak je již z názvu patrno
je na ní vyobrazen Narmer. Je ovšem pravděpodobné , že Meni a Narmer byl
jeden člověk.
Muž , který sjednotil Egypt zemřel dosti neslavně , prý ho stáhl do vody , rozsápal a sežral hroch.

Thutmose II. (1)

6. dubna 2008 v 13:15 | Dominika Vaněčková
Thutmose II. byl syn slavného velkého krále Thutmose I. a jeho vedlejší manželky Mutnofret. Řadí se do 18. dynastie a vládl přibližně v letech 1510 - 1490 př. n. l. Jeho trůnní jméno zní Aacheprure.
Ani zdaleka nedosáhl úspěchu svého otce a za doby jeho vlády egyptská říše slábla. V podmaněných územích probíhala neustálá povstání, která musel potírat. Ze zpráv z této doby víme nejméně o třiceti, při kterých se egyptská vojska dala na ústup. O mnoho území v Asii přišel.
Traduje se, že Thutmose II. byl velmi krutý. V Núbii nechal pobít všechny muže s vyjímkou náčelníkova syna, kterého chtěl zabít sám. Král měl slabé zdraví a tak se většiny vojenských akcí sám neúčastnil.
Ve Vasetu dal vystavět osmý pilon Amonova chrámu, jehož dokončení se nedožil. Stavbu dostavila až jeho nástupkyně Hatšepsut coby faraon.

Hrobka krále Thutmose II.

Thutmose II. si nechal vybudovat hrobku v Údolí králů. S jistotou však nemůžeme říci, je-li to opravdu jeho, nepodařilo se jí stoprocentně identifikovat. Za jeho místo posledního odopčinku se pokládá hrobka č. 42 v blízkosti krále Thutmose III. Mumie krále byla na jiném místě, které bylo lépe chráněno před vykradači. Do tajného úkrytu ji přenesli kněžští králové 21. dynastie.
Jeho mumie i se sarkofágem se naléza v Egyptském muzeu v Káhiře. Jeho kolosální trůnní socha se zachovala a nalézá se před osmým pilonem Amonova chrámu v Karnaku.

Thutmose II.

6. dubna 2008 v 13:14 | Dominika Vaněčková

Thutmose II.

Thutmose II., též Chebrón (řecky), byl čtvrtým faraonem 18. dynastie. Vládl přibližně v letech 1492-1479 př. n. l.. Byl synem slavného krále Thutmose I. a jeho vedlejší manželky Mutnofret.

Záhadná Nefertiti

6. dubna 2008 v 13:13 | Dominika Vaněčková

Záhadná Nefertiti

Kolem Nefertiti je stále spousta otázek. Phillip Vandenberg ve své knize Nefertiti pěrdkládá různé teorie od původu až po její smrt. Čerpala jsem z jeho poznatků a naspala tento článek:)

Thutmose III. (1)

6. dubna 2008 v 13:12 | Dominika Vaněčková

Thutmose III.

Thutmose III. (řecky Mefrés nebo Misaris), trunní jméno Menchepenre, 18. dynastie

Thutmose III. (1515-1461 př.n.l.

6. dubna 2008 v 13:06 | Dominika Vaněčková
Thutmose III. (1515 - 1461 př.n.l.)
Thutmose III. - král 18. dynastie, největší dobyvatel v dějinách Egypta.
Byl z králů tohoto jména nejvýznamnější a podle historiků, kteří směšují panovnickou vládu s dobyvatelskými úspěchy, dokonce ze všech egyptských králů největší; svými výboji a získanými územími překonal všechny své předchůdce i nástupce. Přitom se na trůn dostal jen s velkými potížemi, a mnoho nechybělo aby na něj vůbec nedostal. Neměl totiž správný dynastický původ. Byl sice synem Thutmose II., avšak nelegitimním (jedné z jeho vedlejších manželek nebo souložnic), a kromě toho byl v době otcovy smrti nezletilý. Vlády se proto ujala jeho nevlastní matka a zároveň teta Hatšepsovet, a aby si svou pozici upevnila, dala o sobě rozšířit, že jejím otcem byl sám nejvyšší Bůh Amon, který přijal před vstupem do ložnice její matky Ahmosy podobu Thutmose I. Amonovi kněží to potvrdili, a tak mladému Thutmosovi nezbylo, než aby si opatřil s pomocí jiných Amonových kněží podobný argument. Stalo se tedy jak můžeme číst na jeho nápise v karnackém chrámu, že za oslav novoročního svátku se před ním zastavila Amonova socha, která obcházela chrám (na nosítkách nešenými kněžími), a pokynula mu, aby se postavil na místo vyhrazené králi. Když tak učinil, prohlásila ho před tváří všech přítomných králem. Za těchto okolností muselo dojít ke kompromisu; Hatšepsovet ho uznala za spoluvládce a on ji uznal po dobu své nezletilosti za regentku.Hatšepsovet se však do smrti vlády nevzdala a Thutmose III. musel čekat celých 22 let, než se stal plnoprávným králem. Postil se jí pak tím, že rozkázal vymazat její jméno ze všech nápisů a rozbít její sochy; naštěstí to jeho podřízení důsledně neprovedli. Co však sám provedl s naprostou důsledností, byl obrat v Hatšepsovetině zahraniční politice, který znamenal návrat k tradiční politice válečných výbojů.
Své výboje zahájil Thutmose III. hned v prvním roce samostatné vlády, a jak ukazuje jejich průběh, důkladně se na ně připravil. Hatšepsovet nebyla válečnicí a její předchůdce Thutmose II. byl válečníkem neúspěšným. Za její vlády ztratil Egypt většinu asijských zemí, jež dobyl Thutmose I., a kromě toho velkou část Núbie. Nemělo to sice žádné pozorovatelné důsledky, ani pro krále a jejich hodnostáře, ani pro lidové masy, ale prestiž Egypta jako velmoci tím velmi poklesla. Horší však bylo, že v Asii se vytvořila mocná koalice drobných států, v jejímž čele stál vládce města Kadeše dnešního Tell Nebí Mendu poblíž Homsu v Sýrii), a že na březích Eufratu neobyčejně zesílila říše Mitannců. Tento vývoj znamenal pro Egypt vážné nebezpečí, přinejmenším potencionálně, a Thutmose III. se jej rozhodl zvrátit. Vypravil se proto nejdřív proti Kadeši. V několika bitvách porazil vojska jejich spojenců a postoupil až k městu Joppe (dnešní Jaffě u Tel Avinu), jež dobyl prý podobnou lstí jako Řekové Tróju, jenže na rozdíl od Oddysseových Řeků se tam vojáci jeho vojevůdce Thovteje nedostali ukrytí v koni, nýbrž ve velkých hliněných nádobách. Po 7 měsících obléhání dobyl i mohutně opevněné město Meggido jihozápadně od Genezaretského jezera. Po zdolání těchto překážek zamířil k severu; podrobil si přístavní města ve Foiníkii, dobyl Chalpu (Aleppo) a pevnost Karchemiš nad Eufratem. Široká řeka ho nezastavila; na lodích, které si dal po souši přivézt z Džebelu (Byblu), ji překročil a podmanil si rozsáhlé pohraniční oblasti říše Mitannců. Po návratu do Eufratu uspořádal podle vzoru Thutmose I. v Sýrii, lov na slony a nakonec oblehl a dobyl i Kadeš. Všechna dobytá území i města vyplenil a začlenil do egyptské říše. Na nápisech mluví o nesmírné kořisti ve zlatě, stříbře, dobytku, koních atd., a zejména o živých zajatcích, které zotročil a odvedl do k nuceným pracem do Egypta.
Ke svým vítězstvím v Asii potřeboval Thutmose III. celkem 17 let, resp. 17 válečných výprav, protože tehdy se vedly války jen v létě, kdy se mohlo vojsko zásobovat z místních zdrojů. Mezi jednotlivými výpravami na východ podnikl Thutmose III. několik tažení na jih, podrobil si Núbii až ke 4. kataraktu, tj. k tehdejší Napatě, a dnešnímu Meroé v Súdánu. Jeho vojevůdcové zatím posunuli hranice egyptské moci daleko na západ za Lybii a s pomocí foinického loďstva ovládli jižní pobřeží Kypru. Žádný dřívější ani pozdější egyptský král, ani Sevrosret III. nebo Ramese II., nevládl říši o tak velké rozloze; moc žádného tehdejšího krále, ani chetitského ani babylónského, se nerovnala moci Thutmose III. Egypt byl za jeho vlády skutečnou supervelmocí.
Správa obrovské říše s pestrým etnickým složením a s obyvatelstvem na velmi rozdílném stupni společenského vývoje byla ovšem nemalým problémem. Thutmose III. jej vyřešil vojensky, politicky i organizačně, přičemž se ukázal stejně schopným státníkem, jako byl vojevůdcem. V obsazených územích budoval pevnosti a opěrné body se stálými posádkami; některá města a území podřídil přímo vojenským velitelům, jiným nechal samosprávu a spokojil se s odváděním daní. Loajálním vládcům odváděl syny na výchovu do Egypta čímž si zajišťoval jejich věrnost, případně si bral jejich dcery za manželky. K zabezpečení své moci používal zlata i hrozeb, jakékoli pokusy o vzpouru tvrdě potlačoval. Zreformoval dosavadní správu v dávno přičleněné Núbii a rozdělil ji na 2 místokrálovství. Provedl dokonce reorganizaci tradiční správy Egypta. K lepšímu zvládnutí úkolů jmenoval místo jednoho cateje (vezíra, prvního ministra) 2 hodnostáře s tímto postavením, jednoho pro Horní a jednoho pro Dolní Egypt; navíc vytvořil hodnost vrchního velitele vojska. Sám si samozřejmě ponechal v rukou absolutní moc a nic nezměnil na bezprávném postavení lidových mas: Egypt zůstal i nadále teokretickou despocií v čele s králem a bohem.
Avšak Thutmose III. se nezapsal do dějin jen válečnými výboji a organizačními opatřeními, které ostatně už dávno odvál čas, ale i něčím trvalejším: velkolepými stavbami. Jejich pozůstatky najdeme na mnoha místech Egypta; nejvíc ovšem na půdě hl. města Vesetu (Théb). Věnoval výstavbě velkého chrámu boha Amona v jarmaku víc úsilí a prostředků než všichni jeho předchůdci. Dodnes tam stojí část jeho 6. pylonu s geografickými texty i zbytek 7. pylonu s jeho 4 kolosálními sochami, zachovaly se tam i trosky jeho sváteční dvorany, obklopené desítkami místností a vyzdobené více než 50 sloupy. V Dér el-Bahrí, na levém břehu Nilu proti Jarmaku, jsou pozůstatky jeho zádušního chrámu se stopami po více než 100 sloupů. Trosky chrámů, které založil, jsou také v Abydu (Ebozevu) a Kuftu (Gebtojevu), v Dendeře (Tentore) a Kóm Ombu (Nubetu) i jinde. Nejjižnější z těchto chrámů, mimochodem v poměrně dobrém stavu, je až za obratníkem raka v núbijské Amádě. Zachovalo se také několik jeho obelisků, ale žádný u nich v Egyptě.

Thutmose III. - o něm

6. dubna 2008 v 13:05 | Dominika Vaněčková

Thutmose III.

Thutmose III. (vládl 1479 - 1425 př. Kr.) byl synem faraona Thutmose II. Jeho vládu řadíme do období 18. dynastie. Když v roce 1479 př. Kr. Thutmose II. zemřel, měl na trůn nastoupit mladý ThutmoseIII., ale protože byl ještě dítě, vládla za něj (regentovala) jeho macecha, manželka zesnulého Thutmose II.- Hatšepsut. Když Thutmose III. dospěl, tak si prý regentka Hatšepsut "zařídila (s pomocí kněží)" aby mohla vládnout až do konce svého života. Tak vládli Egyptu dva tak rozdílní lidé. Královna Hatšepsut nevedla války - ani nechtěla, místo toho podnikala obchodní výpravy do cizých zemí např. na Krétu, ale i do záhadné země Punt (neví se kde se země Punt nacházela, jsou jen teorie). Dále se věnovala vnitrostátním problémům, stavbám chrámů a dalším... Po královnině smrti (1458 př. Kr.) se Thutmose III. stal jediným vládcem Egypta. Thutmose III. po královnině smrti nechal zničit její sochy i kartuše s jejím jménem- posmrtný trest.
Thutmose III. byl jistě jedním z největších vojevůdců historie starověkého Egypta, dohromady vyslal přes 17 válečných výprav. Jeho říše dosáhla největšího území v celé historii starověkého Egypta, ani Ramesse II. nedosáhnul většího území. Jeho vláda sahala na jihu až do Núbie ( k 6. přelivu), na západě k severním pobřežím Libye. A dokonce se na severu (k pramenům) a východě dostal až k Eufratu.

Za Thutmosovy vlády získal Egypt velký respekt a stal se nejmocnější říší své doby. Pro upevnění moci používal dary, ale i výhružky.
A právě on je podle jedné teorie oním "biblickým faraonem", který nechtěl propustit Hebrejce z Egypta (Bible: kniha Exodus). (V jiných teoriích např. Ramesse II., či Merenptah)

Thutmose III.

6. dubna 2008 v 13:04 | Dominika Vaněčková

Thutmose III.

Thutmose III. byl faraonem ve starověkém starověkém Egyptě. Stal se jedním z nejvýznamnějších panovníků v celé historii této země. Vládl přibližně v letech 1479 př. n. l. - 1425 př. n. l.

Život

socha faraona Thutmose III. socha faraona Thutmose III.
Thutmose III. byl synem faraona Thutmose II., když v roce 1479 př. n. l. zemřel, stal se jeho syn králem, jen na první pohled. Ve skutečnosti za něj vládla jako regentka manželka zesnulého vladaře, Hatšepsut. Po 22 letech, kdy královna zemřela, se stal konečně králem celého Egypta. Starší literatura uvádí, že Thutmose ihned po svém nástupu na trůn začal ničit sochy, které zpodobňovaly Hatšepsovet a její jméno smazával ze všech nápisů, a to z důvodů "pomsty". Nové výzkumy ovšem ukázaly, že památníky královny nebyly odstraňovány na počátku, ale naopak na konci samostatného králova vládnutí a že nebylo nikterak důsledné. Interpretace těchto faktů je tedy nejasná.
Thutmose III. je považován za jednoho z největších vojevůdců celé historie starověkého Egypta, dohromady vyslal 17 vojenských výprav. Nejznámější z nich je hned ta první, při které zničil velkou kanánskou koalici v bitvě u Megidda. Ovládal říši takových rozměrů, že tuto velikost neměla ani za vlády Ramesse II. Své války vedl pouze v létě. Núbii (území na jih od Egypta) si podmanil až po šestý nilský katarakt. Hranice posunul i na území dnešní Libye a dokonce obsadil jižní pobřeží Kypru. Obsazená území připojoval k říši natrvalo. Na jejich územích stavěl pevnosti, kde bývaly stálé vojenské posádky. Na upevnění své moci používal dary i hrozby. Za jeho vlády se z Egypta stala velmi silná, mezinárodně respektovaná velmoc.

Faraonova hrobka

Hrobka Thutmose III. se nachází v Údolí králů. V roce 1898 ji objevil francouzský egyptolog V. Loret. Na stěnách hrobky jsou mezi reliéfy vepsány texty z Knihy mrtvých. Našla se i panovníkova mumie, dnes je uložena v muzeu v Káhiře.

Památky z doby faraonovy vlády

Thutmose III: se proslavil nejen svými výboji, ale také velkou stavitelskou činností, zvláště se věnoval chrámu boha Amona v Karnaku. Dodnes tam stojí například mohutný obelisk, část šestého pylonu a sedmý pylon se čtyřmi kolosálními sochami, které znázorňují právě Thutmose III. Trosky chrámů, které založil, se dnes nacházejí v Abydu, Kuftu, Dendeře, Kom Ombu a na spoustě dalších míst. Zajímavostí je, že jeden tento chrám se nachází až pod obratníkem raka. Z doby jeho vlády pochází i několik obelisků, které dnes stojí například v Římě či Londýně. Thutmose III. nám zpodobňuje spousta soch. Nejznámnější znich se nachází v Egyptském muzeu v Káhiře, je to břidlicová socha znázorňující panovníka v nadživotní velikosti.
Egyptští králové
Předchůdce:
Hatšepsut
1479-1425
Thutmose III.
Nástupce:
Amenhotep II.

Hrobka Thutmose I.

6. dubna 2008 v 13:02 | Dominika Vaněčková

Hrobka Thutmose I.

Thutmose I. reliéf
Pro svou hrobku si našel místo v zapadlém koutě pod jihovýchodním svahem v dnešním Údolí králů. Hrobku vytesanou do skály dal vybudovat naprosto tajně. Jedna teorie říká, že hrobku stavěli váleční zajatci, kteří pak byli popraveni. Sám jeho vrchní stavitel napsal: "nikdo to neviděl, nikdo to neslyšel".
Samotná hrobka Thutmose I. je celkem prostá. Najdeme v ní vstupní chodbu, předsíň a oválnou pohřební komoru s nádherným sarkofágem z červeného pískovce, který je zde dodnes. Thutmose I. si vybral opravdu příhodné místo chráněné proti lupičům - vstup do ní je velmi nebezpečný a dokonce zakázaný. Téměř všechny nástěnné reliéfy bohužel zničila prosakující voda.
Hrobku krále Thutmose I. objevil americký egyptolog Th. M. Davis, ale bez mumie. Tu zachraňovai králové z 21. dynastie a přenesli ji na bezpečné místo v Del el-Bahrí lépe chráněné před vykradači. Tam ji pochopitelně našli novověcí zloději.
Řediteli Egyptského muzea G. Masperovi se ji v roce 1881 podařilo vypátrat a z rukou zlodějů dostat. Dopravil ji do muzea v Káhiře, kde zůstala.
Nejkrásnějším jeho vyobrazením je žulová socha v životní velikosti objevená v roce 1818 v Karnaku francouzským sochařem J. J. Rifaundem - ta je dnes v Egyptském muzeu v Turíně.

Thutmose I.

6. dubna 2008 v 13:01 | Dominika Vaněčková
Thutmose I.
Thutmose I. je v pořadí třetí faraon 18. dynastie. Jeho vláda je datována k letům 1535 - 1510 př. n. l. Proslavil se jako zakladatel proslulého pohřebiště v západním Vasetu, které nese honosné jméno Údolí králů. Při své korunovaci slavnostně přijal trůnní jméno Aacheperkaure.
Po svém otci, kterým byl Amenhotep I., dostal do rukou poměrně dobře hospodářsky rozvinutý Egypt. Využil příznivé situace k obnově válečných tradic a rozšířil hranice tehdejšího Egypta.
Začal válčit na jihu, kde pronikl k třetímu kataraktu na Nilu a na ostrově Tomba vybudoval opevnění. Podle písemných zpráv z tohoto období se dále vypravil na východ do Asie, kde bojoval podle jeho slov proti "asijským psům". Zde dobyl velkou část území a po dobytí větší části Palestiny pronikl až za řeku Eufrat.
Při zpáteční cestě uspořádal velký lov na slony, aby tak oslavil své vítězství. Měl opravdu co slavit. Dostal se dále než kterýkoliv jiný král a navíc získal obrovskou válečnou kořist, která také čítala desetitisíce zajatců. Z těch pochopitelně udělal otroky.
V dobytých oblastech zanechal své posádky, které neustále potlačovali vzpoury. Těsně na konci jeho vlády se celá Sýrie a Núbie utápěla v jednom krvavém povstání za druhým.
Své království měl ve Vasetu, tedy v Thébách, které velkoryse vyzdobil. Mnohé chrámové dostavby se zachovaly dokonce dodnes.
V Karnaku postavil čtvrtý pilon Amonova chrámu, který měří 80 m, pátý pilon, obelisk,dva monumentální sloupy a mohutné ohradní zdi kolem komplexu. V Nubetu vystavěl chrám boha Sutecha, který je dnes totálně v troskách.

Nefertiti- jaký osud potkal královnu

6. dubna 2008 v 12:11 | Dominika Vaněčková

Nefertiti

Jaký osud potkal královnu?

Okolo roku 1336 před Kristem Nefertiti prostě z historie zmizela - bylo jí něco kolem třiceti let.
Po mnoho let byli badatelé přesvědčeni, že Nefertiti upadla v nemilost, byla vyloučena z královské rodiny Achnatona a že hlavní příčinou toho bylo, že mu neporodila syna.
Podle jiné hypotézy královská rodina a vše, co připomínalo ji a kult Atona bylo zničeno ihned po nástupu Tutanchamona na trůn v roce 1333 před Kristem. Avšak v hrobě v Achet-Aton byly nalezeny předměty spojené výlučně s osobou Achnatona. Nefertiti zde tedy pravděpodobně pohřbena nebyla. Žádná stéla se také o její smrti nezmiňuje a ani nebyl nalezen žádný oficiální zápis smrti královny.
Nebo se snad královna ujala vlády po Achnatonovi?
S jednou ze svých vedlejších žen, jež měla titul "Milovaná manželka�- Kiou - měl Achnaton syna Tutanchamona. Proč tedy označil jako svého nástupce Semench-ka-re se neví. Tento regent je zcela neznámá osoba, avšak někteří egyptologové se domnívají, že jeho matkou byla také Kia. Jiní soudí, že Semench-ka-re byl Achnatonův vlastní bratr, nebo prostě člen královské rodiny. Fakt, že Semenchka-re i Nefertiti měli shodné své druhé jméno "Neferneferuaton� jež používali, svádí k docela šílené dedukci, že Nefretiti Achnatona přežila a v roce 1336 před Kristem nastoupila na trůn pod jménem Semench-ka-ré.
Existují však jisté důvody, které nasvědčují tomu, že Nefertiti zemřela ve čtrnáctém roce panování svého muže Achnatona na epidemii...

Konec jedné epochy

Odpor k reformám a novému kultu náboženství, narůstající neshody uvnitř země, díky Achnatonovu nezájmu o vnitřní i vnější politiku, byl tak velký, že v sedmnáctém roce vlády je Achnaton zřejmě násilnou smrtí odstraněn z trůnu. Příslušných poct se mu pravděpodobně nedostalo ani při pohřbu. Jeho hrobka byla nalezena zdemolována a jeho podoby byly zčásti zničeny vysekáním tváře, což znamená, že měl být zcela vymazán z dějin.
Po Achnatonově smrti - v roce 1336 před Kristem - se město Achet-Aton vylidnilo a zpustlo - později bylo využito jako zdroj stavebního materiálu, což mělo za následek naprostou likvidaci města, z něhož zbyly jen základy.

Záhadná mumie číslo 61072

Tři mumieV Údolí králů v Luxoru, v zapečetěné postranní komoře královské hrobky (KV35) odpočívají tři mumie (žena, chlapec a dívka). Hrobka byla pro bádání naposledy otevřena v roce 1898 a v roce 1907 byla opět zazděna. Do katalogu byla zanesena mimo jiné i mumie "Nr. 61072".
Tým britských egyptologů, který v současné době zkoumá nalezené ostatky, identifikoval tuto mumii jako pravděpodobné pozůstatky slavné královny Nefertiti. Z egyptologického hlediska je případný objev hrobky legendární vládkyně Egypta přímo senzace, protože všechny památky na tuto dobu byly úmyslně a systematicky nástupci faraona Achnatona ničeny. Že se zachovalo mumifikované tělo takovéto významné historické osobnosti je skoro neuvěřitelné.

Tisková zpráva

Digitální rentgenové zařízení společnosti Canon odhalilo tajemství starověkého Egypta
Expedice televizního kanálu Discovery Channel použila při svém výzkumu první přenosný digitální radiografický (DR) systém na světě, který vyvinuli specialisté ze společnosti Canon. Zařízení CXDI-31 je unikátní svou mobilitou a bylo jediným systémem na světě, který egyptologům, pod vedením doktorky Joann Fletcherové, umožnilo probádat vnitřní prostor hrobky bez hnutí se zkoumanými objekty a přímo na místě okamžitě zhotovit snímky nalezených mumií.
Mumie Nefertiti?Dr. Fletcherová V minulosti bylo obvykle nutné mumie z hrobek vyjmout a převést je do nemocnice, kde byly zrentgenovány klasickou metodou, při které se nejdříve vyvolal rentgenový film a poté byl snímek vyhodnocen. Nové rentgenové zařízení s plochou obrazovkou umožnilo rentgenologům a vědcům podílejícím se na tomto projektu okamžitě vytvořit trojrozměrnou kostru mumifikovaného těla a zároveň provést animaci, která umožnila náhled do vnitřku mumie. To egyptologům a specialistům na lidské ostatky poskytlo nové možnosti zkoumání těchto tajemných objektů. Tým expertů z oboru soudního lékařství měl vysoce kvalitní digitální snímky k dispozici na řídícím počítači pouhé tři sekundy po snímání. Díky zařízení se mohla doktorka Fletcherová a tým složený z radiologů, expertů na zkoumání starověkých lidských ostatků, archeologů, chemiků a specialistů na konzervaci, zaměřit na oblasti zvláštního zájmu, jako byly šperky a nepatrné trhlinky a poté je zvětšit a provést zdokonalení obrazu bez viditelné ztráty detailů. Byl odhalen malý počet zlatých korálků v dutině prolomeného hrudního koše. Korálky byly odlité ve tvaru typickém pro příslušníky královského rodu (ke kterému patřila Nefertiti). Má se za to, že korálky upadly, když vykradači hrobek z jejího těla šperky strhávali. Anatomie pánve prokázala, že jde o ženu a rentgen páteře odhalil přítomnost skoliózy v bederní oblasti. Skutečnost, že jde o dospělého jedince, dokazují srůsty všech epifyzárních spojů.
"Dokončili jsme rentgenové snímkování u všech tří mumií nalezených v hrobce a budeme tedy moci vyjasnit jejich příbuzenské vztahy, choroby, zdravotní stav, zranění a možná i příčiny jejich smrti", řekla doktorka Fletcherová. "Rentgenování mumie, o které se domnívám, že jde o Nefertiti, nám také poskytuje jedinečnou příležitost provést rekonstrukci jejího proslulého obličeje."
Discovery Channel financoval a zdokumentoval v letech 2002 a 2003 expedici egyptoložky Joann Fletcherové, členky Výzkumného týmu mumií univerzity v Yorku, jejímž cílem bylo najít a identifikovat Nefertiti. Doktorka Fletcherová, specialistka na staroegyptské úpravy vlasů, objevila v muzeu v Káhiře nubijskou paruku, jakou nosila pouze Nefertiti a členové její rodiny. Tato paruka přesně padne na lebku mumie údajné Nefertiti.
Pro identifikaci je důležitá i poloha pravé paže, jež je vztyčena nahoru včertně palce - to byla výsada pouze členů královské rodiny. Na vyholené lebce se našly otlaky po královské čelence a dvakrát propíchnuté ušní lalůčky - to byla výsada pouze dvou královen - jednou z nich byla Nefertiti.
Přes všechny tyto důkazy zůstává tři tisíce let stará mumie číslo 610072 nadále hádankou. Definitivní identifikace by byla možná pouze testem DNA. Ještě však nebyly nalezeny ostatky Nefertitiných dětí, takže genetické porovnání zatím není možné.

Ps: Podle testů DNA se zjistilo, ze údajná Nefertiti je vlastně mladý muž. Fletcherová se musela Egypťanům omluvit.

Takže otázka ohledně posledního odpočinku této slavné královny je vlastně stále otevřená.
 
 

Reklama